Zpět
05.02.2020, Ředitelka Školy

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.
 • Rodiče nebo jiné zmocněné osoby jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do třídy nebo na školní zahradu osobně.
 • Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas.
 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému zástupci, popř.pověřené osobě. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte jinou osobu, popř. nezletilé dítě, a to písemně, vyplněním daného formuláře. Bez tohoto písemného pověření nemohou učitelky dítě vydat jiné osobě než zákonnému zástupci.
 • Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí ustanovením občanského zákoníku, zejména § 422. Informace MŠMT ve věci odpovědnosti (č.j. 11037/2007- 22, 23 ze dne 22. 5. 2007) je v souladu se stanoviskem pojišťoven a zní: ,,Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestli se prokáže, že náležitý dohled nezanedbal“.
 • V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů, pak za dítě zodpovídají zákonní zástupci. Pokud se akce účastní dítě, které doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost učitelka. V průběhu akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti.
 • Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. V tom případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte a podrobnosti k podávání léku. Přetrvávající rýma, kašel, zvracení, průjem, červené spojivky očí apod. jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu.
 • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte učitelku o případných menších zdravotních btížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
 • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy. Po nemoci infekčního charakteru dodají rodiče potvrzeni od lékaře, že mohou do kolektivu.
 • Při podezření na onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (včetně vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte. Při výskytu vší nemohou učitelé plošně děti kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů. Při hromadném výskytu je informován příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice. 
 • Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňující volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem.
 • V celém objektu MŠ je zákaz kouření v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.v platném znění.
 • Při pobytu venku mimo MŠ učitelky využívají známá a bezpečná místa, zkontrolují prostor a vždy poučí děti o způsobu chování při nálezu nebezpečných věcí.
 • Škola a pracovníci školy vytvářejí podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, násilí, nepřátelství a šikany. Učitelky monitorují případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích a spolupracují se zákonnými zástupci, případně se školským poradenským zařízením.
 • Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití a dbáme na jejich dodržování. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí a vytváříme tak pozitivní klima ve třídě.
 • V rámci preventivní činnosti spolupracujeme s Policií ČR a zařazujeme vzdělávací programy pro děti