Zpět
23.04.2024, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Podrobné informace k zápisu najdete na www.4msmost.cz

Termín zápisu do MŠ Růžová 1427:
6. 5. 2024 od 13,00 do 17,00 hodin

7 5. 2024 od 13,00 hodin do 16,00 hodin

Co je potřeba k zápisu:
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Vytištěná elektronická žádost   ( aplikace bude spuštěna 2. 5. od 6 hodin do 6. 5. do 12 hodin, po registraci Vám dorazí žádost do emailu. Žádost je nutné vytisknout  a ve Vámi zvolený den a čas donesete do vybrané mateřské školy i s potvrzením od lékaře).
  • Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
  • Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v platném znění

MŠ Růžová 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):
  1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku, nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4) *
  2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 4 let věku. *
  3. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 3 let věku. *
  4. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku, nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 4) *
* Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. d) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje MŠ.

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

V červnu proběhne třídní schůzka pro nově přijaté děti.  Schůzka je povinná, obdržíte informace k platbám a další instrukce k nástupu do MŠ od 1.9.2024. Pokud se nemůžete z vážných důvodů schůzky zúčastnit, je potřeba toto oznámit na ředitelství školy. Na schůzku přijďte prosím bez dětí !

Pro další informace sledujte prosím naše webové stránky.

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

Formulář k ZÁPISU  pro Individuální vzdělávání KE STAŽENÍ :