Zpět
30.05.2024, Ředitelka Školy

Zápis do MŠ

Výsledky  zápisu  pro školní rok 2024/2025

11. 6. 2024 od 15.00h  proběhne třídní schůzka pro nově přijaté děti mladší tj. narozené od 9/2020 do 1/2022

11. 6. 2024 od 16.00h   proběhne třídní schůzka pro nově přijaté děti starší tj. narozené od 9/2018 do 8/2020

Schůzka je povinná, obdržíte informace k platbám a další instrukce k nástupu do MŠ od 1.9.2024. Pokud se nemůžete z vážných důvodů schůzky zúčastnit, je potřeba toto oznámit na ředitelství školy. Na schůzku přijďte prosím bez dětí !

Pro další informace sledujte prosím naše webové stránky.
Zápis proběhl :
6. 5. 2024 od 13,00 do 17,00 hodin

7 5. 2024 od 13,00 hodin do 16,00 hodin

Co je potřeba k zápisu:
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
  • Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v platném znění
Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):
  1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku, nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4) *
  2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 4 let věku. *
  3. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 3 let věku. *
  4. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku, nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 4) *
* Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. d) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje MŠ.

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku
Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

Formulář k ZÁPISU  pro Individuální vzdělávání KE STAŽENÍ :